Outubro 2014

As inscricións rexistrais nas artes gráficas: (I) O depósito legal

Á hora de publicar unha obra impresa, sexa libro, folleto, material audiovisual, etc. é necesario ter uns coñecementos sobre as necesarias inscricións legais que leva consigo a publicación da nosa obra.
Estas inscricións son sinxelas e xeran uns dereitos sobre estas de grande importancia para a tranquilidade do autor.
Imos ver agora a máis común de todas elas, o depósito legal:
O depósito legal créase en Francia e Inglaterra no século XVI. Consistía en deixar en depósito na biblioteca da propiedade intelectual do país, un número determinado de exemplares de cada obra editada nese país.
Read More